Sunday, September 18, 2016

Popped Cherry (1 C. Ice 1 Oz. Maraschino Cherry Juice 2 Oz. Cherry Vodka 4 Oz. Orange Juice 3 Maraschino Cherries)

Popped Cherry (1 C. Ice 1 Oz. Maraschino Cherry Juice 2 Oz. Cherry Vodka 4 Oz. Orange Juice 3 Maraschino Cherries)

No comments:

Post a Comment